Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Unima 2000

28.01.2019

 

Raport bieżący 1/2019

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku:

1.Skonsolidowane raporty kwartalne:

za I kwartał 2019 roku - 20 maja 2019 roku,

za III kwartał 2019 roku - 20 listopada 2019 roku

2.Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku wraz ze skróconym półrocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym - 16 września 2019 roku

3.Jednostkowy raport roczny za 2018 rok - 25 kwietnia 2019 roku

4.Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok - 25 kwietnia 2019 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że:

- zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2018 i II kwartał roku obrotowego 2019;

- zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2019 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze;

- zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2019 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.

 

Wróć

Nasi klienci