Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Unima 2000

20.11.2019

 

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
DANE SKONSOLIDOWANE
*
*
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31 089 32 350 7 216 7 606
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 676 814 157 191
III. Zysk (strata) brutto 531 692 123 163
IV. Zysk (strata) netto 308 566 71 133
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 086 1 884 252 443
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 -656 -3 -154
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -974 -1 052 -226 -247
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 98 176 23 41
IX. Aktywa, razem 26 936 22 660 6 159 5 270
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 350 10 382 3 281 2 414
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 840 1 397 421 325
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 12 510 8 985 2 860 2 090
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego 12 586 12 278 2 878 2 855
XIV. Kapitał zakładowy 2 735 2 735 625 636
XV. Liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XVI. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XVII. Kapitały mniejszości 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,11 0,21 0,03 0,05
IXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,11 0,21 0,03 0,05
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,60 4,49 1,05 1,04
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,60 4,49 1,05 1,05
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,12 0,00 0,03
Dane Jednostkowe
*
*
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 21 067 22 447 4 890 5 277
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 417 466 97 110
III. Zysk (strata) brutto 273 353 63 83
IV. Zysk (strata) netto 186 200 43 47
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 545 1 058 126 249
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -59 -785 -14 -185
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -858 -856 -199 -201
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -372 -583 -86 -137
IX. Aktywa, razem 25 183 21 156 5 758 4 920
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 843 8 002 2 708 1 861
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 630 1 365 373 317
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 213 6 637 2 335 1 543
XIII. Kapitał własny 13 340 13 154 3 050 3 059
XIV. Kapitał podstawowy 2 735 2 735 625 636
XV. Liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,07 0,02 0,02 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,88 4,81 1,12 1,12
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 

34675301_raport_3Q2019.pdf

 

Wróć

Nasi klienci