Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Unima 2000

28.01.2020

 

Raport bieżący 1/2020

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.). (Rozporządzenie), podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku:

1.Skonsolidowane raporty kwartalne:

za I kwartał 2020 roku - 21 maja 2020 roku,

za III kwartał 2020 roku - 20 listopada 2020 roku

2.Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku wraz ze skróconym półrocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym - 23 września 2020 roku

3.Jednostkowy raport roczny za 2019 rok - 21 kwietnia 2020 roku

4.Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok - 21 kwietnia 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że:

- zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2019 i II kwartał roku obrotowego 2020;

- zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2020 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze;

- zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2020 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.

 

Wróć

Nasi klienci