Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Unima 2000

29.04.2020

 

Raport okresowy roczny za 2019 R

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR

2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31 915 29 772 7 406 6 977
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 751 285 406 67
III. Zysk (strata) brutto 33 108 8 25
IV. Zysk (strata) netto 398 63 92 15
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 865 1 866 201 437
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -108 -416 -25 -97
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -650 -1 346 -151 -315
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 107 104 25 24
IX. Aktywa, razem 25 467 21 156 5 980 4 920
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 951 8 002 2 806 1 861
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 416 1 365 333 317
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 535 6 637 2 474 1 543
XIII. Kapitał własny 13 516 13 154 3 174 3 059
XIV. Kapitał podstawowy 2 735 2 735 642 636
XV. Liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,15 0,02 0,03 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,94 4,81 1,16 1,12
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,12 0,00 0,03

 

36000478_List_Prezesa.pdf

36000478_Oswiadczenia_RN_za_rok_2019.pdf

36000478_Oswiadczenie_Unima2000_o_stosowaniu_dobrych_praktyk_w_2019_roku.pdf

36000478_Oswiadczenie_Zarzadu_-_Emitent.pdf

36000478_Sprawozdanie_finansowe_Unima2000_za_2019_rok.pdf

36000478_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Unima2000_za_2019_rok.pdf

36000478_Unima_2000_2019_sprawozdanie_z_badania.pdf

36000478_informacja_zarzadu_o_firmie_audytorskiej.pdf

 

Wróć

Nasi klienci