Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Unima 2000

17.07.2020

 

Raport bieżący z plikiem 10/2020

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA (Spółka) działając zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim podaje do publicznej wiadomości, że działając na podstawie art. 398 oraz 399 §1 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 sierpnia 2020 r. na godzinę 12.00 w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 14.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej obejmujących:

a)Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019,

b)ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,

c)ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,

d)ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki,

e)ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu, co do podziału zysku, jak i pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

7.Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.

8.Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.

9.Podjęcie Uchwał w przedmiocie:

a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.;

b)rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.;

c)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019, tj. za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.;

d)rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 31 grudnia 2019r.;

e)przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019;

f)udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.;

g)udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r;

h)wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

i)uchwalenia polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

j)dodatkowego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej

k)wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

l)skupu akcji własnych

10.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Do niniejszego raportu dołączono również sprawozdania RN, o których mowa w punkcie 6 porządku obrad.

Zarząd Spółki przedstawia poniżej uzasadnienia i wyjaśnienia do wybranych projektów uchwał:

projekt uchwały nr 17 - wybór członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji

projekt uchwały nr 18 - przyjęcie Polityki Wynagradzania stanowi realizację obowiązku wynikającego z nowelizacji ustawy (na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - Dz.U.2019.623 tj. z dnia 2019.04.02); dodatkowe wyjaśnienia związane z projektem polityki Wynagradzania Zarząd przedstawił w komunikacie EBI 1/2020 z dnia 17.07.2020

projekt uchwały nr 20 - przygotowany i przedstawiony Zarządowi przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej

36652120_Ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_18.08.2020.pdf

36652120_Projekty_uchwal_na_WZA_18.08.2020_.pdf

36652120_sprawozdania_i_oceny_RN_za_2019.pdf

36652120_sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_w_2019.pdf

 

Wróć

Nasi klienci