Najbliższe wydarzenia

Nabycie akcji własnych i zakończenie odkupu akcji

Sty 27, 2021

Raport bieżący z plikiem 8/2021

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. (“Emitent”) informuje, że w ramach programu odkupu akcji własnych realizowanego na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych, zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 października 2020 r. (raporty bieżące nr 21/2020 z 3 czerwca 2020 r., 51/2020 z 28 października 2020 r. i 65/2020 z 15 grudnia 2020 r.), Trigon Dom Maklerski S.A., działając na rachunek Emitenta, nabył:

1) w dniu 25 stycznia 2021 r. ogółem 17.058 akcji Emitenta za łączną cenę 6.055.738,00 zł, tj. po średniej cenie 355,01 zł za akcję, stanowiących 0,16% kapitału zakładowego Emitenta, na które przysługuje 0,12% ogólnej liczby głosów;

2) w dniu 26 stycznia 2021 r. ogółem 4.796 akcji Emitenta za łączną cenę 1.658.549,00 zł, tj. po średniej cenie 345,82 zł za akcję, stanowiących 0,05% kapitału zakładowego Emitenta, na które przysługuje 0,03% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe zestawienie zawartych transakcji nabycia akcji.

Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosić będzie 252.931 akcji, co stanowi 2,39% kapitału zakładowego Emitenta.

W związku z wyczerpaniem środków finansowych przeznaczonych na nabycie akcji własnych, odpowiadających kwocie kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych, odkup akcji własnych zakończono.

 38306764_RB_8_2021_zalacznik.pdf