Najbliższe wydarzenia

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

Mar 26, 2021

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Przychody ze sprzedaży 976 070,00 1 052 229,00 218 157,00 244 604,00
Zysk operacyjny 44 079,00 32 189,00 9 852,00 7 483,00
Zysk przed opodatkowaniem 36 563,00 31 895,00 8 172,00 7 414,00
Zysk netto udziałowców jednostki dominującej 36 217,00 51 463,00 8 095,00 11 963,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 153 235,00 84 502,00 34 249,00 19 644,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -109 341,00 -62 357,00 -24 438,00 -14 496,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -13 664,00 -28 941,00 -3 054,00 -6 728,00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 30 280,00 -6 798,00 6 768,00 -1 580,00
Liczba akcji 26 881 922,00 26 881 922,00 26 881 922,00 26 881 922,00
Średnia ważona liczba akcji 26 881 922,00 26 881 922,00 26 881 922,00 26 881 922,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 27 509 164,00 27 509 164,00 27 509 164,00 27 509 164,00
Zysk na jedną akcję 1,35 1,91 0,30 0,45
Rozwodniony zysk na jedna akcję 1,32 1,87 0,29 0,43
Aktywa razem 1 004 181,00 954 664,00 217 600,00 224 178,00
Zobowiązania długoterminowe 143 457,00 234 928,00 31 086,00 55 167,00
Zobowiązania krótkoterminowe 362 672,00 248 728,00 78 589,00 58 407,00
Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące 498 052,00 471 008,00 107 925,00 110 604,00
Kapitał akcyjny 5 376,00 5 376,00 1 165,00 1 262,00

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl