Najbliższe wydarzenia

AC Autogaz

Lip 30, 2015

Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako “Spółka”) informuje, iż w dniu
29.07.2015 r. zawarła na podstawie ramowej Umowy dystrybucyjnej zawartej dnia 02.01.2013
r. z Auto Gas Global Trading Ltd. (dalej jako “Kontrahent”) z siedzibą w Kijowie umowę
sprzedaży, która wraz z innymi umowami zawieranymi z Kontrahentem lub wskazanymi przez
niego podmiotami w okresie krótszym niż 12 miesięcy, spełniły łącznie kryterium umowy
znaczącej, tzn. osiągnęły wartość 16.576.746,51 PLN. Poszczególne jednostkowe umowy
sprzedaży były i są zawierane na podstawie tej Umowy.

Umowa dystrybucyjna określa ramy współpracy pomiędzy jej stronami. Na jej podstawie
Kontrahent lub wskazane przez niego podmioty (pośrednicy), kupują od Spółki w celu
dalszej odsprzedaży, Wyroby oznaczone znakami towarowymi Spółki znajdujące się w jej
ofercie handlowej, stosowane w pojazdach zasilanych gazem.
Kupujący jest zobowiązany kupować Wyroby objęte przedmiotem umowy wyłącznie od Spółki
oraz utrzymywać udział Wyrobów w obrocie ilościowym elektroniką stosowaną w pojazdach
zasilanych sekwencyjnym wtryskiem gazu na poziomie minimum 90% takiego obrotu. Spółka
może stosować kary umowne za odsprzedawanie Wyrobów do innych krajów, zlecenie produkcji
innym podmiotom lub produkcję we własnym zakresie wyrobów z zakresu elektroniki stosowanej
w pojazdach zasilanych gazem, modyfikowanie kupionych Wyrobów. Wysokość kary umownej
stanowi równowartość 30% (trzydzieści procent) obrotu netto Wyrobami z okresu 12 (dwunastu)
miesięcy poprzedzających fakt stwierdzenia naruszenia ustaleń umowy. Zapłata kary
umownej nie wyłącza prawa Spółki do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych
włącznie z pokryciem Spółce utraconych korzyści wynikających w szczególności z utraty
rynku zbytu, gdy szkoda przewyższa wysokość zapłaconej kary.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Szczegółowe warunki związane z poszczególnymi umowami sprzedaży określane są każdorazowo
potwierdzeniem zamówienia.

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jest to umowa, której jedną ze stron jest
Spółka (emitent) i której przedmiot osiągnął wartość stanowiącą co najmniej 10% wartości
przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Spółka wskazuje, iż 10% wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich
czterech kwartałów obrotowych (przychody te, według opublikowanego raportu SA-Q I/2015
oraz SA-R 2014, na dzień 31.03.2015 r. wynoszą 165.523.580,24 PLN) wynosi 16.552.358,02
PLN.
Umową o największej wartości zawartą w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa z
dnia 29.07.2015 r., której wartość netto wyniosła 1.798.714,50 zł. Wszystkie wskazane
powyżej informacje odnosiły się również do tej umowy.