Raport okresowy półroczny za 2021 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 61 093 54 211 13 435 12 206
Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) 3 100 3 378 682 761
EBITDA 6 512 6 751 1 432 1 520
Zysk/Strata brutto 2 799 2 746 616 618
Zysk/Strata netto 1 976 2 204 435 496
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 763 13 048 1 487 2 938
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 022 -1 654 -225 -372
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 135 -5 570 -909 -1 254
Przepływy pieniężne netto razem 1 606 5 824 353 1 311
Średnioważona liczba akcji 2 319 005 2 485 032 2 319 005 2 485 032
Zysk/Strata na jedną akcję (PLN/EUR) 0,85 (PLN) 0,89 (PLN) 0,19 (EUR) 0,20 (EUR)
POZYCJE BILANSOWE 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
Aktywa razem 60 676 62 471 13 422 13 537
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31 924 33 849 7 062 7 335
Zobowiązania długoterminowe 6 314 7 432 1 397 1 610
Zobowiązania krótkoterminowe 25 610 26 417 5 665 5 724
Kapitał własny 28 752 28 622 6 360 6 202
Kapitał podstawowy 2 319 2 319 513 503
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży usług 5 109 4 857 1 124 1 094
Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) -146 -110 -32 -25
EBITDA 719 762 158 171
Zysk/Strata brutto 2 672 -477 588 -107
Zysk/Strata netto 2 635 -380 579 -86
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 647 756 142 170
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 343 938 295 211
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 181 -1 584 -480 -357
Przepływy pieniężne netto razem -191 110 -42 25
Średnioważona liczba akcji 2 319 005 2 485 032 2 319 005 2 485 032
Zysk/Strata na akcję (PLN / EUR) 1,14 (PLN) – 0,15 (PLN) 0,25 (EUR) – 0,03 (EUR)
POZYCJE BILANSOWE 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
Aktywa razem 36 519 35 594 8 078 7 713
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 244 8 108 1 824 1 757
Zobowiązania długoterminowe 2 852 4 219 631 914
Zobowiązania krótkoterminowe 5 392 3 889 1 193 843
Kapitał własny 28 275 27 486 6 254 5 956
Kapitał podstawowy 2 319 2 319 513 503

 

40170594_FS_GKK2_Internet_SA_6M2021.pdf

40170594_RzP_K2Internet_JEDN_6M2021.pdf

40170594_RzP_K2Internet_KONSO_6M2021.pdf