Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Przychody z umów z klientami 1 639,7 1 570,1 353,7 345,9
Zysk z działalności operacyjnej (9,3) 74,9 (2,0) 16,5
Zysk przed opodatkowaniem 5,3 74,9 1,1 16,5
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki (4,1) 55,4 (0,9) 12,2
Zysk netto przypadający na udziałowców mniejszościowych (0,4) 0,1 (0,1) 0,0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 163,4 (112,8) 35,2 (24,8)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (43,8) (24,6) (9,4) (5,4)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (93,7) (25,1) (20,2) (5,5)
Przepływy pieniężne netto, razem 25,9 (162,5) 5,6 (35,7)
Aktywa, razem 2 407,1 2 221,6 514,3 491,4
Zobowiązania długoterminowe 217,3 158,1 46,4 35,0
Zobowiązania krótkoterminowe 1 052,1 968,5 224,8 214,2
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 1 135,7 1 092,2 242,6 241,6
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 2,0 2,8 0,4 0,6
Kapitał zakładowy 15,6 15,6 3,3 3,5
Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.) 147 137 201 983 147 137 201 983
Zysk na jedną akcję zwykłą (0,59) 7,33 (0,13) 1,61
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 146,07 140,47 31,21 31,07
Zadeklarowana/Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)* 3,50 6,00 0,75 1,32

 

43453057_AMICA_2022Q2_Komentarz_Zarzadu_v7__002__4.pdf

43453057_AMICA_2022Q2_Sprawozdanie_Finansowe_v9__002__3.pdf

43453057_RAPORT_Amica_S.A._30.06.2022_1.pdf

43453057_RAPORT_GK_Amica_30.06.2022_2.pdf