Raport bieżący 45/2022

 

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, że w dniu 23 grudnia 2022 r. do Spółki wpłynął wniosek spółki Anabaza RAIF V.C.I.C. Ltd. z siedzibą w Nikozji na Cyprze, akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwał w sprawach:

1) zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej Emitenta z 5 do 6;

2) powołania członka Rady Nadzorczej Emitenta;

3) pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.