Raport bieżący 29/2021

Zarząd K2 Internet Holding S.A. [wcześniej K2 Internet S.A.] przekazuje do wiadomości publicznej wybrane nieaudytowane wstępne, szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej K2 Holding za okres pierwszego półrocza 2021 roku (okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku).

 

Dane za pierwsze półrocze 2021 roku wobec pierwszego półrocza 2020 roku:

 

* Przychody ze sprzedaży usług:

61,1 mln zł wobec 54,2 mln zł (wzrost o 6,9 mln zł);

* Wynik na działalności operacyjnej (EBIT):

3,1 mln zł wobec 3,4 mln zł (zmniejszenie o 0,3 mln zł);

* EBITDA:

6,5 mln zł wobec 6,8 mln zł (zmniejszenie o 0,3 mln zł).

 

Zarząd Emitenta informuje o wynikach działalności Grupy K2 osiągniętych w pierwszym półroczu 2021 roku. Wyższy o 13% wobec ubiegłorocznego poziom sprzedaży pozwolił na wygenerowanie porównywalnych wyników zysku operacyjnego i EBITDA, co w 2020 roku. Po uwzględnieniu zdarzeń jednorazowych (pomoc pandemiczna w 2020 roku poprawiająca wynik o 426 tys. zł), zyski w pierwszym półroczu 2021 były wyższe niż rok wcześniej, pomimo zwiększonych wydatków związanych z rozbudowaniem struktur wspierających biznes i rozwojem działalności PerfectBot.

 

Zarząd Emitenta szczególnie zadowolony jest z rezultatów największego segmentu – Software (Fabrity), zarówno jeżeli chodzi o jego zyskowność, jak również o wzrost skali i rozwój biznesu.

Ostateczne wyniki finansowe wraz z dekompozycją segmentową i bardziej szczegółowymi komentarzami oraz zestawieniami zostaną przedstawione w półrocznym skonsolidowanym raporcie okresowym Grupy Kapitałowej K2, którego publikację zaplanowano na 26 sierpnia 2021 r.

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Starszy Specjalista ds. Relacji inwestorskich.