Raport bieżący 37/2021

 

Zarząd K2 Internet Holding S.A. [wcześniej K2 Internet S.A.] przekazuje do wiadomości publicznej wybrane nieaudytowane wstępne, szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej K2 Holding za okres 9 miesięcy 2021 roku (okres trzech kwartałów, styczeń-wrzesień 2021 roku).

 

Dane za pierwsze trzy kwartały 2021 roku w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2020 roku:

 

* Przychody ze sprzedaży usług:

88,2 mln zł wobec 83,2 mln zł (wzrost o 5,0 mln zł);

* Wynik na działalności operacyjnej (EBIT):

4,9 mln zł wobec 5,8 mln zł (zmniejszenie o 0,9 mln zł);

* EBITDA:

9,9 mln zł wobec 10,9 mln zł (zmniejszenie o 1,0 mln zł).

 

W ujęciu kwartalnym:

* I kwartał 2021 – Przychody: 32,2 mln zł, EBIT: 1,6 mln zł, EBITDA: 3,3 mln zł;

* II kwartał 2021 – Przychody: 28,9 mln zł, EBIT: 1,5 mln zł, EBITDA: 3,2 mln zł.

* III kwartał 2021 – Przychody: 27,1 mln zł, EBIT: 1,8 mln zł, EBITDA: 3,4 mln zł.

 

Zarząd Emitenta informuje o wstępnych wynikach działalności Grupy K2 osiągniętych w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku. Grupa zanotowała w okresie sprawozdawczym przychody wyższe o 6% wobec ubiegłorocznych. Zarząd Emitenta zwraca jednocześnie uwagę na zaburzenia w porównywalności wyników finansowych na poziomie zysku operacyjnego i EBITDA w ujęciu rok do roku, m.in. ze względu na (1) wzrost wykazywanych kosztów programów opcyjnych, (2) efekt wysokiej bazy porównawczej, wynikający ze zdarzenia jednorazowego, jakim było wsparcie pandemiczne w roku 2020, pozytywnie wpływające na wyniki trzech kwartałów 2020 roku w kwocie 0,6 mln zł, oraz (3) wyższe tegoroczne koszty związane z rozbudowaniem struktur wspierających biznes i (4) inwestycje rozwojowe w zakresie PerfectBot.

 

Pomimo punktowego osłabienia wzrostu w trzecim kwartale br. Zarząd Emitenta szczególnie zadowolony jest z rezultatów największego segmentu – Software (Fabrity), zarówno jeżeli chodzi o jego zyskowność, jak również o wzrost skali biznesu oraz perspektywy. Drugim pozytywnym sygnałem jest również wyraźna poprawa w trzecim kwartale br. wyników segmentu Cloud (Oktawave).

 

Ostateczne wyniki finansowe wraz z dekompozycją segmentową i bardziej szczegółowymi komentarzami oraz zestawieniami zostaną przedstawione w śródrocznym skonsolidowanym raporcie okresowym Grupy Kapitałowej K2 za okres trzech kwartałów 2021 roku, którego publikację zaplanowano na 23 listopada 2021 r.

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Starszy Specjalista ds. Relacji inwestorskich.