Najbliższe wydarzenia

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ TIM S.A. w dniu 15.06.2021 r.

cze 15, 2021

Raport bieżący 20/2021

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., które odbyło się w dniu 15 czerwca 2021 roku.

 

1.Krzysztof Folta: 4 600 000 akcji/głosów (33,43 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A.; 20,72 % w ogólnej liczbie głosów),

łącznie Ewa i Krzysztof Folta na ZWZ TIM S.A., które odbyło się w dniu 15.06.2021 r posiadali: 5 204 814 akcji/ głosów (37, 83 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A.; 23,45 % w ogólnej liczbie głosów).

 

2.Krzysztof Wieczorkowski: 3 000 000 akcji/głosów (21,80 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A.; 13,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

 

3.Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: 1 641 000 akcji/głosów (11,93 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A.; 7,39 % w ogólnej liczbie głosów).

 

4.Kazimierz Stogniew: 867 004 akcji/głosów (6,3 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A.; 3,90 % w ogólnej liczbie głosów),

 

5.Jan Walulik: 861 401 akcji/głosów (6,26 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A.; 3,88 % w ogólnej liczbie głosów).

 

Zgodnie z listą obecności w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A. w dniu 15 czerwca 2021 roku wzięli udział akcjonariusze posiadający 13 760 065 akcji, uprawniających do 13 760 065 głosów, co stanowi udział w wysokości 61,98 % w kapitale zakładowym TIM S.A. wynoszącym 22.199.200,00 zł. Jedna akcja TIM S.A. uprawnia do oddania jednego głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A.