Najbliższe wydarzenia

K2 Internet

Gru 16, 2020

Raport bieżący 67/2020

Zarząd K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (“K2”, “Grupa”)
informuje, iż w dniu 15 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła
uchwałę o przyjęciu Strategii Grupy K2 do roku 2023.

Misją Grupy K2 jest wspieranie klientów w cyfrowej transformacji.
Naszą ambicją jest stały wzrost skali Grupy, poprzez poszerzanie zakresu
świadczonych usług, zwiększanie liczby klientów (w tym zagranicznych)
oraz innowacje.

Kluczowe założenia strategiczne obejmują:

1.Rozwój Grupy w trzech segmentach:

a.Software
– zawierający obecnie biznesy Fabrity i K2 Digital Products; obejmujący
projektowanie i realizację rozwiązań informatycznych, wdrażanie
platform technologicznych, a także usługi outsourcingowe

b.Cloud – zawierający obecnie biznes Oktawave; obejmujący rozwój
własnej platformy IAAS (Infrastructure as a Service) oraz doradztwo
technologiczne i wdrożeniowe w zakresie infrastruktury w chmurze

c.Marketing – zawierający obecnie biznesy K2 Precise i Agencja K2; obejmujący m.in.
doradztwo i realizację kampanii marketingowych, planowanie mediów,
zaawansowaną analitykę marketingową, tworzenie strategii i kreacji dla
zintegrowanych działań komunikacyjnych

2.Dążenie do osiągnięcia docelowo średniorocznego tempa wzrostu przychodów na poziomie 20%.

3.Dążenie i utrzymanie rentowności EBITDA na poziomie 15-20% (z
wyłączeniem nowych projektów typu “greenfield” mogących skutkować
przejściowym obniżeniem rentowności).

4.Zwiększenie udziału przychodów eksportowych.

5.Inwestowanie w nowe przedsięwzięcia inkubowane w ramach Grupy,
mogące skutkować nielinearnym wzrostem wartości – obecnie projektem o
tej charakterystyce jest K2Bots.AI.

6.Utrzymanie statusu spółki dywidendowej – tj. coroczne wypłacanie
dywidendy akcjonariuszom, z wyjątkiem sytuacji, gdy ze względu na budowę
wartości dla akcjonariuszy zasadne będzie przeznaczenie całości zysku
na inwestycje. Za rok 2020, zarząd przewiduje zarekomendowanie Walnemu
Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 1 zł za akcję.

Założenia strategii oparte są na pogłębionej analizie operacyjnej i
finansowej biznesów Grupy, oraz na analizie globalnych trendów w
obszarach działalności Grupy. Najważniejszym trendem, wspierającym
ambicje Grupy, jest cyfrowa transformacja (“digital transformation”) tj.
wszystkie przedsięwzięcia zwiększające znaczenie działań cyfrowych w
działaniach przedsiębiorstw. Według prognoz, tempo wzrostu rynku usług
digital transformation będzie wynosić w najbliższych latach 15-20%
rocznie. Transformacja cyfrowa w wielu obszarach – takich jak ecommerce –
znacząco przyspieszyła wskutek pandemii COVID-19.

Skoncentrowanie uwagi na działaniach z obszarów technologii i
“digital transformation” w powiązaniu z dyscypliną kosztową spowodowało,
że w 2020 roku Grupa notuje najlepsze w swojej historii wyniki
finansowe.

W ocenie Zarządu Grupy, istotną przewagą Grupy wśród dostawców usług
i rozwiązań z zakresu “digital transformation” jest połączenie w ramach
Grupy zespołów biznesowych oraz kompetencyjnych w kilku bardzo różnych
obszarach: technologia, kreatywność, strategia, analiza danych. Pozwala
to na tworzenie rozwiązań innowacyjnych i o wysokiej jakości, a także
pozyskiwanie klientów dla różnych usług.

Przyjęta Strategia Grupy K2 koncentruje się na wzroście organicznym. W tym celu Grupa podejmuje następujące działania:

a.Stały rozwój i doskonalenie kompetencji, poszerzanie zakresu świadczonych usług.

b.Rozwój sprzedaży (w tym cross-sell pomiędzy biznesami oraz sprzedaż na rynki zagraniczne).

c.Inwestycje w kulturę organizacyjną – K2 dąży do tego, aby być jak
najbardziej atrakcyjnym pracodawcą dla specjalistów i talentów z branż
IT, marketing, dane itd.

d.Wzmacnianie marki K2 – gwarancji wysokiej jakości usług – oraz marek biznesów.

Uzupełnieniem wzrostu organicznego Grupy będą akwizycje i nowe
przedsięwzięcia. Grupa K2 w swojej historii wielokrotnie inwestowała w
nowe projekty. Te działania zaskutkowały zbudowaniem realnej wartości –
np. poprzez założenie ACR (obecnie K2 Precise), Oktawave, czy inwestycję
w Audiotekę, a następnie sprzedaż posiadanych udziałów w spółce. Grupa
nie wyklucza podejmowania podobnych inicjatyw w przyszłości. Obecnie
projektem o tej charakterystyce jest K2Bots.AI,
czyli czatbot wspierający pracę działów obsługi klienta, oferowany w
modelu SAAS. Założenia projektu w 2021 roku przewidują dalszy jego
rozwój i finansowanie przez Grupę oraz wejście na rynki zagraniczne.

Dokument opisujący Strategię zostanie udostępniony na stronie www.k2.pl.

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Starszy Specjalista ds. relacji inwestorskich.