Najbliższe wydarzenia

Nabycie akcji własnych

Sty 21, 2021

Raport bieżący z plikiem 6/2021

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. (“Emitent”) informuje, że w ramach programu odkupu akcji własnych realizowanego na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych, zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 października 2020 r. (raporty bieżące nr 21/2020 z 3 czerwca 2020 r., 51/2020 z 28 października 2020 r. i 65/2020 z 15 grudnia 2020 r.), Trigon Dom Maklerski S.A., działając na rachunek Emitenta, nabył w dniu 20 stycznia 2020 r. ogółem 9.395 akcji Emitenta za łączną cenę 3.365.092,00 zł, tj. po średniej cenie 358,18 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,09% kapitału zakładowego Emitenta i przysługuje na nie 0,06% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe zestawienie zawartych transakcji nabycia akcji.

Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosić będzie 206.030 akcji, co stanowi 1,94% kapitału zakładowego Emitenta.

Zarząd Emitenta zamierza przekazywać informacje o kolejnych transakcjach nabycia akcji własnych w ramach programu odkupu akcji własnych w cyklu tygodniowym, w każdy poniedziałek, podając informacje za poprzedni tydzień, przy założeniu, że w danym tygodniu zostaną zawarte transakcje. Pierwsza informacja w tym trybie zostanie przekazana 25 stycznia 2021 r.