Najbliższe wydarzenia

Nabycie akcji własnych

Sty 25, 2021

Raport bieżący z plikiem 7/2021

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. (“Emitent”) informuje, że w ramach programu odkupu akcji własnych realizowanego na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych, zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 października 2020 r. (raporty bieżące nr 21/2020 z 3 czerwca 2020 r., 51/2020 z 28 października 2020 r. i 65/2020 z 15 grudnia 2020 r.), Trigon Dom Maklerski S.A., działając na rachunek Emitenta, nabył:

1) w dniu 21 stycznia 2021 r. ogółem 17.355 akcji Emitenta za łączną cenę 6.193.276,00 zł, tj. po średniej cenie 356,86 zł za akcję, stanowiących 0,16% kapitału zakładowego Emitenta, na które przysługuje 0,12% ogólnej liczby głosów;

2) w dniu 22 stycznia 2021 r. ogółem 7.692 akcje Emitenta za łączną cenę 2.767.066,00 zł, tj. po średniej cenie 359,73 zł za akcję, stanowiące 0,07% kapitału zakładowego Emitenta, na które przysługuje 0,05% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe zestawienie zawartych transakcji nabycia akcji.

Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosić będzie 231.077 akcji, co stanowi 2,18% kapitału zakładowego Emitenta.

 38285709_RB_7_2021_zalacznik.pdf