Najbliższe wydarzenia

Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii F uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach realizacji Programu Motywacyjnego III na lata 2018 – 2020

Mar 24, 2021

Raport bieżący 11/2021

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. (dalej: “Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała oświadczenia o objęciu przez Osoby Uprawnione 51 598 szt. (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii F (“Warranty”) uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji zwykłych na okaziciela serii I (“Akcje Motywacyjne”).

Objęcie Warrantów jest wynikiem spełnienia się warunku dotyczącego osiągnięcia przez wskaźnik zwrotu z akcji Spółki w roku 2020 poziomu o 5 punktów procentowych wyższego od dynamiki zmian indeksu WIG w 2020, co zostało potwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

Warranty zostały wyemitowane w ramach Programu Motywacyjnego III na lata 2018 – 2020, realizowanego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału określonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2017 roku, zmienionego następnie uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2018 roku (“Program Motywacyjny III”), o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 48/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku oraz nr 25/2018 z dnia 3 października 2018 roku, jak również w raportach okresowych.

Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami, Członkowie Zarządu Spółki objęli łącznie 25 799 szt. Warrantów, a menedżerowie, pracownicy i współpracownicy spółek Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 25 799 szt. Warrantów.

Spółka informuje, iż Warranty zostały objęte nieodpłatnie, a emisja prowadzona jest w formie zdematerializowanej tj. prawa płynące z Warrantów powstaną w chwili zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.

Prawo do objęcia Akcji Motywacyjnych będzie mogło być zrealizowane przez Osoby Uprawnione nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2022 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku.