Najbliższe wydarzenia

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych

Lut 3, 2021

Raport bieżący 10/2021

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 3 lutego 2021 r. podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych w celu ustalenia i realizacji strategii długoterminowego rozwoju Grupy Emitenta. W ramach procesu Zarząd Emitent zamierza przeanalizować możliwe scenariusze rozwoju segmentu produkcji i segmentu dystrybucji Grupy Emitenta, obejmujące w szczególności dalsze rozszerzenie potencjału produkcyjnego i sieci dystrybucji oraz przejęcie innych podmiotów, mając na uwadze długoterminowy cel jakim jest zwiększenie wartości Grupy Emitenta. Powyższa lista scenariuszy nie jest zamknięta i nie wyklucza uwzględnienia innych, niewymienionych powyżej opcji, jeżeli takie pojawią się w wyniku realizacji przeglądu. Nie ma pewności, czy i kiedy decyzja o wyborze konkretnej opcji zostanie podjęta. Emitent będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.