Najbliższe wydarzenia

Proponowane podwyższenie ceny minimalnej odkup akcji własnych

Mar 24, 2021

Raport bieżący 14/2021

W nawiązaniu do informacji nt. rekomendacji w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2020 przekazanej w raporcie bieżącym nr 13/2021 z dnia 17 marca 2021 r., Zarząd spółki Mercator Medical S.A. (“Emitent”) informuje, że podjął decyzję o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta, aby cena nabycia akcji własnych w ramach rekomendowanego odkupu akcji nie była niższa niż 500,00 zł (pięćset złotych) i wyższa niż 770,00 zł (siedemset siedemdziesiąt złotych).

Podwyższenie rekomendowanej ceny minimalnej odkupu akcji wynika z uwzględnienia postulatów zgłaszanych w szczególności przez inwestorów indywidualnych.