Najbliższe wydarzenia

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą regulaminu programu motywacyjnego

Lut 12, 2021

Raport bieżący 5/2021

Zarząd “K2 Holding” S.A. (dawniej: K2 Internet S.A., dalej: “Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2020 opublikowanego w dniu 14 października 2020 r., niniejszym informuje, że w dniu 12 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta przyjęła ostateczny Regulamin Programu Opcyjnego (Motywacyjnego) dla Zarządu K2 Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (“Regulamin”).

 

Zmiany w Regulaminie zostały wprowadzone w konsekwencji podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały nr 3 w dniu 17 grudnia 2020 r. w przedmiocie ustanowienia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, zmiany Statutu oraz uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 69/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

 

Osoba dokonująca powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji inwestorskich