Najbliższe wydarzenia

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2020 RS

Mar 31, 2021

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2020 RS

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 068,7 2 943,2 690,4 684,7
Zysk z działalności operacyjnej 200,5 166,0 45,1 38,6
Zysk przed opodatkowaniem 193,7 144,5 43,6 33,6
Zysk netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 150,6 109,4 33,9 25,4
Zysk netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych 0,1 0,2
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 353,4 120,0 79,5 27,9
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -24,7 -39,0 -5,6 -9,1
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -153,6 -61,4 -34,6 -14,3
Przepływy pieniężne netto, razem 175,1 19,6 39,3 4,5
Aktywa, razem 2 191,7 1 941,1 474,9 455,8
Zobowiązania długoterminowe 155,6 169,7 33,7 39,8
Zobowiązania krótkoterminowe 967,6 848,9 209,7 199,3
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 1 066,0 920,3 231,0 216,1
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 2,5 2,2 0,5 0,5
Kapitał zakładowy 15,6 15,6 3,4 3,7
Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.) 201 983 250 000 201 983 250 000
Zysk 2na jedną akcję zwykłą 19,90 14,57 4,48 3,39
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 137,10 122,29 29,71 28,45
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)* 3,00 4,00 0,67 0,93

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl