Najbliższe wydarzenia

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2020 RS

Mar 22, 2021

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2020 RS

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA WG MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Ilość sprzedanych wyrobów – tony 152 842 193 143 152 842 193 143
Przychody z umów z klientami 1 061 602 1 383 808 237 272 321 681
Zysk z działalności operacyjnej 66 783 63 369 14 926 14 731
EBITDA 97 990 95 448 21 901 22 188
EBITDA – jednostkowo w PLN na tonę 641 494 143 115
Zysk przed opodatkowaniem 65 691 62 113 14 682 14 439
Zysk netto 55 046 50 450 12 303 11 728
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 220 179 185 3 402 41 653
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -58 843 -34 015 -13 152 -7 907
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 328 -72 314 -2 085 -16 810
Przepływy pieniężne netto razem -52 951 72 856 -11 835 16 936
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN i EUR) 3,56 3,26 0,79 0,76
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN i EUR) 3,56 3,26 0,79 0,76
POZYCJE BILANSU 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Aktywa razem 878 183 765 943 190 297 179 862
Aktywa trwałe 388 185 368 210 84 117 86 465
Aktywa obrotowe 489 998 397 733 106 180 93 397
Kapitał własny 573 836 519 792 124 347 122 060
Kapitał akcyjny 1 548 1 548 335 363
Zobowiązania długoterminowe 25 793 42 058 5 589 9 876
Zobowiązania krótkoterminowe 278 554 204 093 60 361 47 926
Liczba akcji 15 479 493 15 479 493 15 479 493 15 479 493
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN i EUR) 37,07 33,58 8,03 7,89
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN i EUR) 37,07 33,58 8,03 7,89
Planowana/wypłacona dywidenda na akcję (w PLN i EUR) 2,92* 0,00 0,63* 0,00

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl