Najbliższe wydarzenia

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.

Sty 29, 2021

Raport bieżący 4/2021

Zarząd K2 Holding S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

Skonsolidowany raport roczny za 2020 r. – 22 kwietnia 2021 r.

Jednostkowy raport roczny za 2020 r. – 22 kwietnia 2021 r.

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2021 r. – 20 maja 2021 r.

Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 r. – 26 sierpnia 2021 r.

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2021 r. – 23 listopada 2021 r.

 

Zarząd Emitenta oświadcza jednocześnie, iż:

– na podstawie § 62.ust. 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2018 r., poz. 757), dalej “Rozporządzenie”, nie będzie publikował jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową;

– na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia, nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową;

– na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2020 r. oraz za drugi kwartał 2021 roku.