Najbliższe wydarzenia

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Sty 27, 2021

Raport bieżący 9/2021

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. (“Emitent”) informuje, iż w 2021 roku przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

1) jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 r. – w dniu 1 marca 2021 r.,

2) skonsolidowany raporty kwartalny za pierwszy kwartał 2021 r. – w dniu 17 maja 2021 r.,

3) skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2021 r. – w dniu 15 września 2021 r.,

4) skonsolidowany raporty kwartalny za trzeci kwartał 2021 r. – w dniu 15 listopada 2021 r.

Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (“Rozporządzenie”), skonsolidowane raporty kwartalne Emitenta będą zawierały kwartalne informacje finansowe zawierające informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 zdanie pierwsze Rozporządzenia, w związku z czym Emitent nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych.

Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, skonsolidowany raport półroczny Emitenta będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu lub sprawozdaniem z badania tego sprawozdania, zawierające bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową, zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Emitenta, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. W związku z tym Emitent nie będzie publikował odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Emitent, na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2020 r. i drugi kwartał 2021 r.