Najbliższe wydarzenia

Wybrane nieaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 12 miesięcy 2020 r. Komentarz Zarządu dotyczący wyników.

Mar 3, 2021

Raport bieżący 12/2020

Zarząd K2 Holding S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane nieaudytowane wstępne, szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej K2 Holding za 12 miesięcy 2020 roku.

 

* Przychody ze sprzedaży usług 2020 vs 2019:

119,6 mln zł wobec 109,7 mln zł (wzrost o 9,9 mln zł);

* Wynik na działalności operacyjnej (EBIT):

7,9 mln zł wobec -1,4 mln zł (wzrost o 9,3 mln zł);

* EBITDA:

14,6 mln zł wobec 6,5 mln zł (wzrost o 8,1 mln zł).

 

Zarząd Emitenta z satysfakcją informuje o wstępnych wynikach rocznych Grupy K2 i ich istotnej poprawie w stosunku do roku 2019. W roku 2020 przychody ogółem wzrosły o blisko 10 mln zł, wynik na działalności operacyjnej o 9,3 mln zł, a wynik EBITDA o 8,1 mln zł. Tym samym Grupa K2 notuje najlepsze wyniki w historii.

W czwartym kwartale roku 2020 spółki Grupy K2 utrzymały wysoką zyskowność działalności, co pozwoliło zbliżyć się do rekordowego wyniku 3-ciego kwartału 2020 r. W rezultacie Zarząd Emitenta pozytywnie ocenia rezultaty wypracowane w całym roku 2020.

 

Poprawa wyników Grupy K2 za rok 2020 wynika w dużej mierze z rekordowych rezultatów działalności Fabrity (rozwiązania software dla biznesu). Emitent wskazuje również na pozytywne efekty m.in. wcześniej podjętych decyzji o wzmocnieniu i konsolidacji aktywów technologicznych Grupy oraz wzmożonej kontroli poziomu kosztów. Zarząd Emitenta pozytywnie ocenia efekty działań nakierowanych na maksymalne wykorzystanie możliwości rynkowych i trendów, w tym także związanych z pandemią COVID-19, w zakresie transformacji cyfrowej firm, automatyzacji ich procesów biznesowych i upowszechnienia się rozwiązań e-commerce.

W omawianym okresie wpływ na skonsolidowany wynik operacyjny Grupy K2 miało ujęcie kwoty 0,8 mln zł sumarycznych kosztów programów opcyjnych dla członków kierownictwa Emitenta i spółki OKTAWAVE Sp. z o.o. (zgodnie z RB 11/2021).

 

W roku 2020 zastosowanie MSSF 16 wpłynęło na wynik EBITDA poprzez zwiększenie amortyzacji o kwotę 2 mln zł.

Emitent zastrzega, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej K2 Holding jest przedmiotem badania przez biegłego rewidenta, co oznacza że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Ostateczne wyniki finansowe wraz z dekompozycją segmentową i szczegółowymi komentarzami oraz zestawieniami zostaną przedstawione w skonsolidowanym rocznym raporcie Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2020, którego publikację zaplanowano na 22 kwietnia 2021 r.

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji inwestorskich.