Najbliższe wydarzenia

Wydanie akcji serii G w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Mar 25, 2021

Raport bieżący 12/2021

Zarząd ALUMETAL S.A. (“Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym w związku z zapisaniem na rachunkach papierów wartościowych 97 180 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda objętych przez akcjonariuszy w ramach warunkowego podwyższenia kapitału określonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2017 roku, zmienionego następnie uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2018 roku (“Program Motywacyjny III”), w związku z art. 451 §2 oraz 452 §1 Kodeksu spółek handlowych nastąpiło wydanie akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 9 718,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset osiemnaście 00/100).

 

Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 557 667,30 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 30/100) i dzieli się na 15 576 673 akcji zwykłych na okaziciela w tym:

– 9 800 570 akcji zwykłych na okaziciela serii A;

– 1 507 440 akcji zwykłych na okaziciela serii B;

– 3 769 430 akcji zwykłych na okaziciela serii C;

– 150 770 akcji zwykłych na okaziciela serii D;

– 150 770 akcji zwykłych na okaziciela serii E;

– 100 513 akcji zwykłych na okaziciela serii F;

– 97 180 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

 

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki wynosi 15 576 673 (słownie: piętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy).

 

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po wydaniu ww. akcji wynosi 87 158,40 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych 40/100).

 

Zgodnie z art. 452 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki złoży odpowiedni wniosek do sądu rejestrowego celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.