Najbliższe wydarzenia

Zawarcie umów o udział w Programie Motywacyjnym.

Lut 26, 2021

Raport bieżący 10/2021

Zarząd “K2 Holding” S.A. (dalej: “Emitent”) informuje, że w dniu 26 lutego 2021 r. zostały zawarte pomiędzy członkami Zarządu Emitenta a Emitentem umowy o udział w Programie Motywacyjnym K2 Holding S.A.

 

Program Motywacyjny K2 Holding został wprowadzony na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 17 grudnia 2020 r. w przedmiocie ustanowienia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, zmiany Statutu oraz uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r., o czym Emitent informował Raportem bieżącym nr 69/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Rada Nadzorcza Spółki przyjęła Regulamin Programu Motywacyjnego w dniu 12 lutego 2021 r., o czym Emitent poinformował Raportem bieżącym nr 5/2021 z dnia 12 lutego 2021 r.

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji inwestorskich