Raport bieżący 32/2023

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ponownie zawiadamia o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną Brestia sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej łącznie: „Spółki”).

 

Zamierzone połączenie ma nastąpić w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Brestia sp. z o.o. na Emitenta, zgodnie z ustaleniami podjętymi w planie połączenia uzgodnionym pomiędzy Spółkami w dniu 26 września 2023 r., udostępnionym w dniu 26 września 2023 r. w raporcie bieżącym Emitenta nr 27/2023, a także na stronie internetowej Emitenta https://pl.mercatormedical.eu/inwestorzy/ oraz na stronie internetowej spółki przejmowanej: https://brestia.info.pl

 

Stosownie do treści art. 505 § 3ą Kodeksu spółek handlowych, do wiadomości publicznej udostępnione zostały na stronie internetowej https://pl.mercatormedical.eu/inwestorzy/ następujące dokumenty:

1) plan połączenia wraz z załącznikami do planu połączenia, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych;

2) jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta oraz sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta za lata obrotowe 2020, 2021 i 2022 wraz z raportami i opiniami/ze sprawozdaniami z badania biegłego rewidenta;

3) sprawozdania finansowe Brestia sp. z o.o.

 

Dokumenty te udostępnione są w wersji elektronicznej z możliwością ich wydruku.

 

Z uwagi na fakt, iż Emitent jako spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Brestia sp. z o.o. i posiada w kapitale zakładowym Brestia sp. z o.o. 100% udziałów, połączenie nastąpi w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, w związku z czym:

1) połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta jako spółki przejmującej oraz bez objęcia jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Emitenta przez wspólników Brestia sp. z o.o.;

2) plan połączenia został złożony w sądzie rejestrowym, nie będzie jednak podlegać badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 § 1 kodeksu spółek handlowych i opinia biegłego w tym zakresie nie będzie sporządzana, a nadto Zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie, o których mowa w art. 501 § 1 kodeksu spółek handlowych.