Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 19 stycznia 2012 r. członek Rady
Nadzorczej Apator SA dokonał sprzedaży 20.000 akcji na okaziciela spółki
Apator SA. Cena sprzedaży wyniosła 21,00 zł za jedną akcję.

Członek Rady Nadzorczej Apator SA, od którego Spółka otrzymała
zawiadomienie, na podstawie § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w
sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych
transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i
prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji
poufnych z dnia 15 listopada 2005 r. nie wyraził zgody na opublikowanie
swoich danych osobowych.