Zarząd SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy powziął
informację o następującej transakcji osoby powiązanej: Osoba mająca
dostęp do informacji poufnych dokonała transakcji zbycia akcji zwykłych
na okaziciela serii C Spółki w ilości 22000 sztuk akcji, po średniej
cenie 4,00 zł . Akcje te nie są przedmiotem obrotu giełdowego.
Transakcji dokonano na podstawie umowy cywilno – prawnej; powyższą umowę
zawarto dniu w dniu 28 grudnia 2011 r.