Zarząd
ELEKTROTIM S.A., na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz.
259), niniejszym podaje daty przekazywania skonsolidowanych raportów
okresowych w 2012 roku:

1.Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:

a) za IV kwartał 2011 27.02.2012r.

b) za I kwartał 2012 15.05.2012r.

c) za III kwartał 2012 08.11.2012r.

2.Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2012 roku: 28.08.2012r.

3.Raporty roczne:

a)Jednostkowy raport roczny za rok 2011 25.04.2012r.

b)Skonsolidowany raport roczny za rok 2011 25.04.2012r.

Spółka nie planuje przekazania do publicznej wiadomości raportu za II
kwartał 2012r. na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim.