Najbliższe wydarzenia

AB

wrz. 23, 2020

Raport okresowy roczny za 2019 R

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 5 694 302 4 806 228 1 300 544 1 120 020
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 37 597 32 990 8 587 7 688
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 43 276 41 127 9 884 9 584
Zysk (strata) netto 35 693 35 490 8 152 8 270
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 158 727 9 194 36 252 2 143
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 61 635 -29 514 14 077 -6 878
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -36 850 -3 006 -8 416 -701
Przepływy pieniężne netto, razem 183 512 -23 326 41 913 -5 436
Aktywa razem 1 858 337 1 512 055 416 108 355 610
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 252 418 938 594 280 434 220 742
Zobowiązania długoterminowe 142 437 158 893 31 894 37 369
Zobowiązania krótkoterminowe 1 109 981 779 701 248 540 183 373
Kapitał własny 605 919 573 461 135 674 134 869
Kapitał zakładowy 16 188 16 188 3 625 3 807
Liczba akcji (w szt.) 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 2,20 2,19 0,50 0,51
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 2,20 2,19 0,50 0,51
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 37,43 35,43 8,38 8,33
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 37,43 35,43 8,38 8,33
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (2 zł/EUR) 0 0 0 037218427_Y19_20_Oswiadczenie_o_przestrzeganiu_zasad_ladu_korporacyjnego.pdf

37218427_Y19_20_Spraw_z_badania_AB.pdf

37218427_Y19_20_Sprawozdanie_finansowe_jednostkowe.pdf

37218427_Y19_20_Wstep_sprawozdanie_jednostkowe.pdf

37218427_Y19_20_osw_RN_jedn.pdf