Najbliższe wydarzenia

AB

wrz. 23, 2020

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 10 206 877 8 793 327 2 331 189 2 049 153
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 95 542 85 240 21 821 19 864
Zyska (strata) przed opodatkowaniem 85 702 71 692 19 574 16 707
Zysk (strata) netto 66 383 57 775 15 161 13 464
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 287 320 70 011 65 622 16 315
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 282 -4 738 -978 -1 104
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -93 363 -92 442 -21 324 -21 542
Przepływy pieniężne netto razem 189 675 -27 169 43 321 -6 331
Aktywa razem 2 614 496 2 073 912 585 422 487 750
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 764 245 1 283 708 395 039 301 907
Zobowiązania długoterminowe 156 564 174 385 35 057 41 012
Zobowiązania krótkoterminowe 1 607 681 1 109 323 359 982 260 894
Kapitał własny 850 251 790 204 190 383 185 843
Kapitał zakładowy 16 188 16 188 3 625 3 807
Liczba akcji (w szt.) 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,10 3,57 0,94 0,83
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) 4,10 3,57 0,94 0,83
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 52,52 48,82 11,76 11,48
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 52,52 48,82 11,76 11,48
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/EUR) 0 0 0 037218725_Y19_20_Oswiadczenie_nt._informacji_niefinansowych.pdf

37218725_Y19_20_Oswiadczenie_o_przestrzeganiu_zasad_ladu_korporacyjnego.pdf

37218725_Y19_20_Spraw_z_badania_GK_AB.pdf

37218725_Y19_20_Sprawozdanie_finansowe_skonsolidowane.pdf

37218725_Y19_20_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_zarzadu.pdf

37218725_Y19_20_Wstep_sprawozdanie_skonsolidowane.pdf

37218725_Y19_20_osw_RN_skons.pdf