Najbliższe wydarzenia

AB

październik 20, 2020

Raport bieżący 17/2020

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (“Emitent”) informuje, że w
dniu 20 października 2020r. zadecydował o rozpoczęciu działań (w tym
podjęciu analiz oraz innych prac) zmierzających do przygotowania, a w
przypadku korzystnych warunków rynkowych również przeprowadzenia,
planowanej emisji nowej serii niezabezpieczonych obligacji
(“Obligacje”), w ramach Programu Emisji Obligacji ustanowionego na
podstawie umowy emisyjnej z dnia 18 lipca 2014 r., zawartej z Bankiem
Polska Kasa Opieki S.A. (Bank), tj. kwoty 270.000.000 PLN (o którym
Emitent informował raportami bieżącymi nr 15/2014, 11/2015 oraz 4/2017).

Planowana emisja Obligacji, w założeniu Emitenta, miałaby obejmować
Obligacje identyczne, co do treści i praw z nimi związanych, z
obligacjami serii AB04 231023, o których emisji Emitent informował w
raporcie bieżącym nr 5/2018. Po wyemitowaniu obligacji Emitent planuje
podjąć kroki celem asymilacji tych Obligacji z obligacjami serii AB04
231023.