Najbliższe wydarzenia

AB

październik 30, 2020

Raport bieżący 18/2020

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (Emitent), zgodnie z § 5 pkt
5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz.U.2018.757) informuje o powołaniu z dniem 30 października 2020 r.
Zarządu na nową kadencję, w składzie następującym:

– ANDRZEJ PRZYBYŁO – Prezes Zarządu

Pan Andrzej Przybyło ukończył studia na Wydziale
Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskując
tytuł magistra chemii. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje prowadzenie
działalności gospodarczej pod firmą pod firmą “A[&]B” w latach
1990-1996. Z Emitentem związany jest od momentu zawiązania Spółki
Akcyjnej “AB” to jest od roku 1998- jako jeden z założycieli oraz prezes
zarządu tej spółki.

Według złożonego oświadczenia Pan Andrzej Przybyło nie prowadzi
działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności
Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki
osobowej lub kapitałowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub
członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie
figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy o KRS.

– ZBIGNIEW MĄDRY – Członek Zarządu

Pan Zbigniew Mądry ukończył studia na Wydziale Rekreacji Ruchowej
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Wyższą Szkołę
Zarządzania/The Polish Open University – Oxford Brookes University,
gdzie uzyskał tytuł MBA. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje: pracę na
stanowisku handlowca w firmie “Trans-M” w latach 1992-1994, następnie od
roku 1994 w firmie “PH AB Iwona Przybyło”, w której od roku 1996 pełnił
funkcję dyrektora handlowego. Z Emitentem związany jest od momentu
zawiązania Spółki Akcyjnej “AB” to jest od roku 1998- jako członek
zarządu.

Według złożonego oświadczenia Pan Zbigniew Mądry nie prowadzi
działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności
Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki
osobowej lub kapitałowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub
członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie
figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy o KRS.

– GRZEGORZ OCHĘDZAN – Członek Zarządu

Pan Grzegorz Ochędzan jest absolwentem Wydziału Informatyki i
Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Studium Podatkowego w
Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Dodatkowo
ukończył szereg szkoleń z zakresu finansów, rachunkowości, zarządzania i
psychologii negocjacji. Jest współautorem książek z zakresu
bezpieczeństwa transakcji walutowych oraz szeregu publikacji naukowych.
Ma ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami, które zdobywał
m.in. w
banku PKO BP SA, firmach informatycznych JTT Computer oraz TETA S.A.,
pracując jako Z-ca Dyrektora Oddziału i Dyrektor ds.
Ekonomiczno-Finansowych w RUCH S.A. oraz jako Dyrektor
Ekonomiczno-Finansowy i Członek Zarządu w Koncernie Energetycznym
EnergiaPro S.A. W latach 2004-2008 związany głównie z ADe Line S.A.
(Almi Decor) gdzie pełnił funkcję Dyrektora Finansowego i Wiceprezesa
Zarządu. Z Emitentem związany jest od 2008 roku jako Członek Zarządu.

Według złożonego oświadczenia Pan Grzegorz Ochędzan nie prowadzi
działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności
Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki
osobowej lub kapitałowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub
członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie
figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy o KRS.

– KRZYSZTOF KUCHARSKI – Członek Zarządu

Pan Krzysztof Kucharski jest radcą prawnym, ukończył Wydział Prawa i
Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz aplikację radcowską w
Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Jego doświadczenie
zawodowe obejmuje pracę naukową na Uniwersytecie Wrocławskim, pracę w
banku oraz w międzynarodowej kancelarii prawniczej. Posiada ponad 20 –
letnie doświadczenie w samodzielnej obsłudze dużych podmiotów
gospodarczych. Z Emitentem związany jest od momentu zawiązania Spółki
Akcyjnej “AB” to jest od roku 1998. Od 2010 roku pełni funkcję Członka
Zarządu.

Według złożonego oświadczenia Pan Krzysztof Kucharski nie prowadzi
działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności
Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej spółki
osobowej lub kapitałowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub
członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie
figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy o KRS.