Najbliższe wydarzenia

AB

listopad 10, 2020

Raport bieżący 19/2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 20 października
2020 r. w sprawie podjęcia kierunkowej decyzji o zamiarze emisji
Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji ustanowionego na podstawie
umowy emisyjnej z dnia 18 lipca 2014 r., zawartej z Bankiem Polska Kasa
Opieki S.A. (“Bank”) Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (“Emitent”)
informuje, że w dniu 10 listopada 2020 r., w oparciu o wyniki
zakończonego procesu budowania księgi popytu, ustalił parametry emisji
nowej serii niezabezpieczonych obligacji (“Obligacje”) oraz zadecydował o
jej przeprowadzeniu.

Ustalone warunki emisji Obligacji:

– Łączna wartość nominalna Obligacji: 69.200.000 PLN

– Wartość nominalna jednej Obligacji: 10.000 PLN

– Cena emisyjna jednej Obligacji: 10.109,86 PLN (w tym kwota odsetek
od Obligacji naliczona od pierwszego dnia okresu odsetkowego do dnia
emisji – w celu zachowania tożsamości świadczeń wynikających z Obligacji
ze świadczeniami z obligacji serii AB04 231023)

– Data emisji Obligacji: 25 listopada 2020 r.

– Data wykupu Obligacji: 23 października 2023 r.

– Okresy odsetkowe: 6-miesięczne

– Oprocentowanie: zmienne w oparciu o stopę procentową opartą o
wskaźnik WIBOR6M, powiększony o stałą marżę wynoszącą 250 punktów
bazowych; po uwzględnieniu ceny emisyjnej w wysokości 100,85% wartości
nominalnej efektywna marża wynosić będzie 220 punktów bazowych.

Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z
dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz art. 1 ust. 4 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129.

Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do
alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z tożsamością świadczeń
pieniężnych oraz innych uprawnień obligatariuszy wynikających z
obligacji serii AB04 231023, wyemitowanych w dniu 23 października 2020
r. oraz Obligacji Emitent zamierza ubiegać się o asymilację Obligacji i
obligacji serii AB04 231023 pod jednym kodem ISIN oraz notowanie ich w
tej samej linii notowań na rynku Catalyst. Łączna wartość serii
obligacji po asymilacji będzie wynosiła 80.000.000 PLN.