Najbliższe wydarzenia

AB

listopad 25, 2020

Raport bieżący 22/2020

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (Emitent), w nawiązaniu do
raportu bieżącego nr 19/2020 z dnia 10 listopada 2020 roku, informuje,
że dnia 25 listopada 2020 roku, w wyniku dokonania przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) ostatecznego rozrachunku obligacji,
doszła do skutku emisja 6.920 sztuk zdematerializowanych,
niezabezpieczonych obligacji kuponowych na okaziciela, serii AB05 231023
o wartości nominalnej 10.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej
emisji wynoszącej 69.200.000 PLN (Obligacje).

Obligacje zostały wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji AB
S.A. (Program), ustanowionego na podstawie umowy emisyjnej z dnia 18
lipca 2014 r., zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., w trybie
określonym w art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o
obligacjach oraz art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129.

Emisja została przeprowadzona na warunkach wskazanych szczegółowo w
raporcie bieżącym nr 19/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. Obligacje
zostały przydzielone 22 podmiotom.

Obligacje zostały zapisane w ewidencji prowadzonej przez KDPW pod kodem ISIN PLAB00000076.

Stosownie do uchwały nr 901/2020 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24.11.2020 r. Obligacje zostały
wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst z dniem
rejestracji tych Obligacji przez KDPW, tj. w dniu 25.11.2020 r.

Emitent będzie wnioskował o asymilację Obligacji z obligacjami serii
AB04 231023 pod jednym kodem ISIN i notowanie ich w tej samej linii
notowań na rynku Catalyst. Łączna wartość serii obligacji po asymilacji
będzie wynosiła 80.000.000 PLN.