Raport okresowy roczny RR

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 8 480 024,00 7 880 912,00 1 833 400,00 1 740 830,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 101 151,00 70 761,00 21 869,00 15 631,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 104 685,00 75 578,00 22 633,00 16 695,00
Zysk (strata) netto 85 114,00 65 004,00 18 402,00 14 359,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 835,00 -256 387,00 6 234,00 -56 634,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 48 378,00 84 693,00 10 459,00 18 708,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -89 652,00 -33 814,00 -19 383,00 -7 469,00
Przepływy pieniężne netto, razem -12 439,00 -205 508,00 -2 689,00 -45 395,00
Aktywa razem 2 133 522,00 1 784 939,00 455 822,00 394 828,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 412 171,00 1 121 309,00 301 707,00 248 033,00
Zobowiązania długoterminowe 87 559,00 115 964,00 18 707,00 25 651,00
Zobowiązania krótkoterminowe 1 324 612,00 1 005 345,00 283 000,00 222 382,00
Kapitał własny 721 351,00 663 630,00 154 115,00 146 795,00
Kapitał zakładowy 16 188,00 16 188,00 3 459,00 3 581,00
Liczba akcji (w szt.) 16 187 644,00 16 187 644,00 16 187 644,00 16 187 644,00
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 5,26 4,02 1,14 0,89
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 5,26 4,02 1,14 0,89
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 44,56 41,00 9,52 9,07
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 44,56 41,00 9,52 9,07
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,00 0,44 0,22 0,10

 

43489579_AB-Spraw-z-dzialaln_2022-06-30_PL.xhtml_10.xades

43489579_AB-Spraw-z-dzialaln_2022-06-30_PL_7.xhtml

43489579_AB_2022-06-30_PL.xhtml_1.xades

43489579_AB_2022-06-30_PL_8.xhtml

43489579_AB_JSF_OPINIA_2022-06-30_pl.xhtml_2.xades

43489579_AB_JSF_OPINIA_2022-06-30_pl_5.xhtml

43489579_AB_Osw-lad-korp_2022-06-30-PL.xhtml_9.xades

43489579_AB_Osw-lad-korp_2022-06-30-PL_4.xhtml

43489579_AB_Osw_RN_jedn_2022-06-30-PL_3.xhtml

43489579_AB_Wstep_jedn_2022-06-30-PL.xhtml_6.xades

43489579_AB_Wstep_jedn_2022-06-30-PL_11.xhtml