Najbliższe wydarzenia

AC Autogaz

Lip 14, 2015

AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako “Spółka”) informuje, że zgodnie z otrzymaną
w dniu dzisiejszym Uchwałą Nr 448/15 z dnia 13.07.2015 r. Zarząd Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako “KDPW”) postanowił zarejestrować w Krajowym
Depozycie Papierów Wartościowych 73.100 (siedemdziesiąt trzy tysiące sto) akcji zwykłych
na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,25 zł (zero złotych dwadzieścia
pięć groszy) każda oraz oznaczyć je kodem PLACSA000014, pod warunkiem podjęcia przez
spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na
tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone
kodem PLACSA000014.

Zarejestrowanie wskazanych wyżej akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki w KDPW
nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających
wprowadzenie tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone
zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLACSA000014, nie wcześniej jednak niż w
dniu wskazanym w tej decyzji spółki prowadzącej ten rynek jako dzień wprowadzenia
tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Informacja o zarejestrowaniu pod kodem PLACSA000014 ww. akcji Spółki zostanie przekazana
w formie raportu bieżącego po otrzymaniu komunikatu KDPW.