AC Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku (dalej jako „Spółka”) informuje o podjętej
przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w dniu 20.07.2015 r.,
uchwale Nr 697/2015, stwierdzającej dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym
73.100 (siedemdziesiąt trzy tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki
o wartości nominalnej 0,25 zł (zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda.

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić
z dniem 22.07.2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym ww.
akcje Spółki, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
S.A. w dniu 22.07.2015 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLACSA000014”.