Najbliższe wydarzenia

Airway Medix

wrz 20, 2019

Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW od 01.01.2019 do 30.06.2019 od 01.01.2018 do 30.06.2018 od 01.01.2019 do 30.06.2019 od 01.01.2018 do 30.06.2018
niebadane niebadane niebadane niebadane
Przychody ze sprzedaży 109 237 25 56
Zysk _strata_ ze sprzedaży -1284 -955 -299 -225
Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -812 -807 189 190
Zysk _strata_ netto -708 -775 -165 -183
Zysk _strata_ netto przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej -708 -775 -165 -183
podstawowy -0,01 -0,01 -0,00 -0,00
rozwodniony -0,01 -0,01 -0,00 -0,00
Całkowite dochody ogółem -623 -737 -145 -174
Całkowity dochód ogółem przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej -623 -737 -145 -174
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
niebadane badane niebadane badane
Aktywa obrotowe 8225 17294 1934 4022
Aktywa ogółem 42463 45654 9987 10617
Kapitał własny ogółem 33386 34008 7852 7909
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 33386 34008 7852 7909
Zobowiązania długoterminowe 7129 4783 1677 1112
Zobowiązania krótkoterminowe 1948 6863 458 1596
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 01.01.2019 do 30.06.2019 od 01.01.2018 do 30.06.2018 od 01.01.2019 do 30.06.2019 od 01.01.2018 do 30.06.2018
niebadane niebadane niebadane niebadane
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3879 -1546 905 -365
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3465 -1830 -808 -432
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 304 0 71 0
Przepływy pieniężne netto razem 718 -3376 167 -796
SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW od 01.01.2019 do 30.06.2019 od 01.01.2018 do 30.06.2018 od 01.01.2019 do 30.06.2019 od 01.01.2018 do 30.06.2018
niebadane niebadane niebadane niebadane
Przychody ze sprzedaży 109 237 25 56
Zysk _strata_ ze sprzedaży -1284 -955 -299 -225
Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -436 -897 -102 -212
Zysk _strata_ netto -332 -822 -77 -194
podstawowy -0,01 -0,01 -0,00 -0,00
rozwodniony -0,01 -0,01 -0,00 -0,00
Całkowite dochody ogółem -332 -822 -77 -194
Aktywa trwałe 32046 28759 7537 6688
Aktywa obrotowe 7263 15639 1708 3637
Aktywa ogółem 39309 44398 9245 10325
Kapitał własny 32280 32612 7592 7584
Zobowiązania długoterminowe 4224 4383 993 1019
Zobowiązania krótkoterminowe 2805 7404 660 172234191532_AWM_2Q_2019_v3_nolink_20.09.2019.pdf

34191532_Raport_z_przegladu_Airway_Medix_H1_2019-sig-sig.pdf