Najbliższe wydarzenia

Airway Medix

gru 23, 2019

Raport bieżący 15/2019

Zarząd Airway Medix S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 23
grudnia 2019 r. podmiot dominujący wobec Spółki tj. Adiuvo Investments
S.A., który wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments podjął w
tym samym dniu decyzję o rozpoczęciu procesu analiz możliwych opcji
komercjalizacji aktywów Airway Medix. Celem zamierzonego przeglądu
dostępnych opcji komercjalizacji aktywów Emitenta jest wybór
najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu biznesowego
Spółki i rozwijanych technologii.

W ramach przedmiotowych analiz przeprowadzona zostanie w
szczególności analiza potencjalnej możliwości pozyskania inwestora
strategicznego dla Spółki, w tym Zarząd podmiotu dominującego nie
wyklucza, w zależności od uwarunkowań rynkowych, potencjalnej możliwości
sprzedaży przez znaczących akcjonariuszy Airway Medix wszystkich
posiadanych przez nich akcji Emitenta. Analiza możliwość sprzedaży
poszczególnych technologii rozwijanych w ramach portfela Spółki zostanie
przeprowadzona przy założeniu maksymalizacji wartości sprzedaży oraz
możliwej dystrybucji uzyskanych środków do akcjonariuszy w formie
buybacku lub dywidendy.

Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że na dzień podjęcia powyższej decyzji
nie zostały podjęte żadne wiążące decyzje lub ustalenia w zakresie
przyszłego kierunku rozwoju Emitenta.

O ewentualnych kolejnych istotnych decyzjach odnoszących się do ww.
procesu Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.