Raport bieżący 16/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019 dotyczącego warunków
emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A., Zarząd
Airway Medix S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 30 grudnia 2019
roku Emitent zawarł z Adiuvo Investments S.A. porozumienie zmieniające
warunki emisji pozostałych 40.000 Obligacji o wartości nominalnej 100 zł
każda na mocy, którego termin wykupu tych obligacji został przesunięty z
dnia 31 grudnia 2019 roku na dzień 30 czerwca 2020 roku.

W pozostałym zakresie warunki emisji obligacji nie uległy zmianom.