Akcjonariusze Mercator Medical jednogłośnie zdecydowali o umorzeniu akcji własnych i uproszczeniu struktury Grupy

Podczas Walnego Zgromadzenia jednogłośnie podjęte zostały uchwały o umorzeniu wszystkich akcji własnych skupionych przez Mercator Medical S.A. w ramach procesów buy-back w latach 2020-2021 oraz uchwały zatwierdzające wchłonięcie przez Mercator Medical S.A. spółek zależnych Brestia i Trino.

Zgodnie z wolą wszystkich akcjonariuszy obecnych na NWZ umorzone zostanie łącznie 876.731 akcji Mercator Medical S.A., które stanowią 8,23% kapitału zakładowego: 273,9 tys. uprzywilejowanych akcji serii I oraz 602,8 tys. akcji zwykłych serii J, dopuszczonych do obrotu na giełdowego. To walory skupione przez spółkę w ramach skierowanych do wszystkich akcjonariuszy w latach 2020-2021 dwóch procesów buy-back o łącznej wartości 342,7 mln zł.

Celem obu skupów akcji własnych było ich umorzenie, choć Walne Zgromadzenie rozszerzyło później zakres ich wykorzystania o procesy fuzji i przejęć oraz odsprzedaż. Analizowaliśmy nowe możliwości, ale nie widzimy potencjału do ich realizacji w przewidywalnym czasie, dlatego też realizujemy pierwotny cel, dla którego akcje własne zostały skupione – wskazuje Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu Mercator Medical S.A.

Po zarejestrowaniu przez KRS zmian uchwalonych przez NWZ liczba akcji Mercator Medical S.A. spadnie poniżej 10 mln sztuk, tzn. zostanie obniżona do 9.770.435 akcji (ponad 2,8 mln akcji serii I i 6,9 mln walorów serii J). W posiadaniu Grupy Mercator Medical pozostanie 221 tys. akcji Mercator Medical S.A. zakupionych w marcu br. przez spółkę zależną LeaderMed.

Również jednogłośnie akcjonariusze obecni na NWZ opowiedzieli się za realizacją planu wchłonięcia przez Mercator Medical S.A. dwóch polskich spółek zależnych, w których posiada 100% udziałów. Chodzi o spółki Brestia i Trino. Połączenie zostanie zrealizowane w trybie uproszczonym poprzez przeniesienie całego majątku spółek zależnych do spółki-matki, bez postępowania likwidacyjnego spółek zależnych i bez podwyższania kapitału zakładowego spółki-matki. Celem tego procesu jest optymalizacja działalności operacyjnej Grupy Mercator Medical, w tym redukcja kosztów funkcjonowania spółek zależnych i uproszczenie struktury Grupy.

 

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Grupa Mercator Medical posiada centrum produkcyjne w Tajlandii oraz zajmuje się działalnością dystrybucyjną, w tym produktów zewnętrznych dostawców. Działalność ma zasięg międzynarodowy – sprzedaż przez własne spółki dystrybucyjne oraz poprzez zewnętrznych, lokalnych dystrybutorów odbywa się w kilkudziesięciu krajach świata.

W czerwcu 2023 r. powstała spółka zależna Mercator Estates, która rozwija działalność związaną z projektami deweloperskimi na rynku nieruchomości w oparciu o nadwyżkę finansową Grupy.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20, a od marca 2022 roku znajdują się w indeksie mWIG40. Więcej informacji: www.mercatormedical.eu