Raport bieżący 15/2024

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Spółka”) informuje, że jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 9 lipca 2024 r. („Zgromadzenie”) była spółka Anabaza RAIF V.C.I.C. Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), której przysługiwało na Zgromadzeniu 8.316.865 głosów, co stanowi 97,33% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 65,99% ogólnej liczby głosów w Spółce.