Raport bieżący 16/2023

 

Zarząd Alumetal S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 kwietnia 2023 roku („ZWZ”), z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz w ogólnej liczbie głosów:

1. IPO30 UNIPESSOAL LDA – 5.108.221 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 5.108.221 głosów na ZWZ i stanowiących 43,26% głosów uczestniczących w ZWZ i 32,67% ogólnej liczby głosów;

 

2. PTE Allianz Polska S.A. (w tym: Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny) posiadające łącznie 2.151.350 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 2.151.350 głosów na ZWZ i stanowiących 18,22% głosów uczestniczących w ZWZ i 13,76% ogólnej liczby głosów;

a) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny – 763.436 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 763.436 głosów na ZWZ i stanowiących 6,46% głosów uczestniczących w ZWZ i 4,88% ogólnej liczby głosów,

b) Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny – 1.384.821 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.384.821 głosów na ZWZ i stanowiących 11,73% głosów uczestniczących w ZWZ i 8,86% ogólnej liczby głosów;

 

3. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 1.521.510 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.521.510 głosów na ZWZ i stanowiących 12,88% głosów uczestniczących w ZWZ i 9,73% ogólnej liczby głosów;

 

4. Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny – 967.310 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 967.310 głosów na ZWZ i stanowiących 8,19% głosów uczestniczących w ZWZ i 6,19% ogólnej liczby głosów;

 

5. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „ZŁOTA JESIEŃ” – 925.305 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 925.305 głosów na ZWZ i stanowiących 7,84% głosów uczestniczących w ZWZ i 5,92% ogólnej liczby głosów.