Raport bieżący z plikiem 19/2022

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 9 czerwca 2022 r. („Zgromadzenie”):

Anabaza RAIF V.C.I.C. Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr):

1) liczba przysługujących głosów: 8.316.865;

2) procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu: 89,24%

3) procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 60,47 %.

Procentowy udział akcjonariusza Anabaza RAIF V.C.I.C. Limited w liczbie głosów na Zgromadzeniu nie uległ zmianie mimo przybycia po rozpoczęciu Zgromadzenia kolejnego akcjonariusza, któremu przysługiwało 50 głosów.