Raport bieżący 37/2022

 

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), w nawiązaniu do wstępnych szacunkowych wyników finansowych Grupy Emitenta uzyskanych w drugim kwartale 2022 r., przekazanych raportem bieżącym nr 26/2022 z 19 lipca 2022 r. informuje, że głównie w związku z akceptacją konieczności utworzenia dodatkowych odpisów na zapasy i należności związane z działalnością na Ukrainie oraz dodatkowo częściowego rozwiązania aktywa z tytułu podatku odroczonego, korekcie w stosunku do wstępnych szacunków uległy skonsolidowane wyniki finansowe Grupy uzyskane w drugim kwartale 2022 r. w następującym zakresie:

1) skonsolidowany wynik EBITDA: – 14,3 mln zł (było ok. – 12,2 mln zł);

2) skonsolidowana strata netto: 9,8 mln zł (było ok. 5 mln zł).

W związku z rozpoznaniem dodatkowych przychodów skonsolidowane przychody ze sprzedaży w drugim kwartale 2022 r. zwiększyły się do 148,6 mln zł (było 146 mln zł).

Ponadto, w związku ze zmianą klasyfikacji części aktywów finansowych wykazywany na koniec czerwca 2022 r. stan gotówki netto oraz innych aktywów finansowych Grupy zwiększył się z ok. 417,7 mln zł do 438,9 mln zł.

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Emitenta za pierwsze półrocze 2022 r. zostanie przekazany w dniu 30 września 2022 r.