Najbliższe wydarzenia

ALUMETAL S.A.

Sie 27, 2020

Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Ilość sprzedanych wyrobów – tony 70 206 104 195 70 206 104 195
Przychody z umów z klientami 482 339 774 251 108 603 180 562
Zysk z działalności operacyjnej 21 075 34 043 4 745 7 939
EBITDA 36 705 49 959 8 264 11 651
EBITDA – jednostkowo w PLN na tonę 523 479 118 112
Zysk przed opodatkowaniem 19 508 33 547 4 392 7 823
Zysk netto 15 712 28 173 3 538 6 570
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 560 98 017 5 080 22 858
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -38 919 -17 790 -8 763 -4 149
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 643 -67 619 -1 045 -15 769
Przepływy pieniężne netto razem -21 002 12 608 -4 729 2 940
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,02 1,82 0,23 0,42
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,02 1,82 0,23 0,42
POZYCJE BILANSU 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
Aktywa razem 747 152 765 943 167 298 179 862
Aktywa trwałe 382 585 368 210 85 666 86 465
Aktywa obrotowe 364 567 397 733 81 632 93 397
Kapitał własny 534 038 519 793 119 579 122 060
Kapitał akcyjny 1 548 1 548 347 363
Zobowiązania długoterminowe 36 807 42 057 8 242 9 876
Zobowiązania krótkoterminowe 176 306 204 094 39 477 47 926
Liczba akcji 15 479 493 15 479 493 15 479 493 15 479 493
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 34,50 33,58 7,72 7,89
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 34,50 33,58 7,72 7,89
Planowana/wypłacona dywidenda na akcję (w PLN/EUR) 0,00* 0,00* 0,00* 0,00*
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
Przychody z działalności holdingowej 4 491 70 283 1 011 16 391
Zysk z działalności operacyjnej -397 64 177 -89 14 967
EBITDA 32 64 555 7 15 055
Zysk przed opodatkowaniem -356 64 195 -80 14 971
Zysk netto -356 64 193 -80 14 970
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 509 64 787 -340 15 109
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 293 3 441 -516 802
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 525 -67 573 -1 019 -15 759
Przepływy pieniężne netto razem -8 328 654 -1 875 153
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) -0,02 4,15 -0,01 0,97
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) -0,02 4,15 -0,01 0,97
POZYCJE BILANSU 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
Aktywa razem 288 820 284 967 64 671 66 917
Aktywa trwałe 270 163 274 282 60 493 64 408
Aktywa obrotowe 11 826 10 685 2 648 2 50936979620_ALUMETAL_S_A_2020HY_SF.pdf

36979620_Alumetal_-_Raport_polrocz_skroc_JSF_2020_30.06.2020.pdf

36979620_Alumetal_-_Raport_polrocz_skroc_SSF_2020_30.06.2020.pdf

36979620_GRUPA_ALUMETAL_2020HY_SSF.pdf

36979620_Sprawozdanie_Zarzadu_1H2020.pdf